Regulamin sklepu

SŁOWNICZEK:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 16. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, do rejestracji w Sklepie i zawarcia umowy sprzedaży, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.
 2. Towary/Produkty – oznaczają w szczególności artykuły odzieżowe i akcesoria wyprodukowane lub dystrybuowane przez Sprzedającego, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem sprzedaży.
 3. Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Cena – stanowi wartość Towaru umieszczoną na Stronie Internetowej  podaną w złotych polskich brutto, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków na dzień zamówienia. Ceny uwzględniają koszty związane z transportem i wysyłką.
 5. Dostawca – podmiot świadczący usługi kurierskie, współpracujący ze Sprzedającym.
 6. Koszt dostawy, wysyłki Towaru – to koszt związany z dostarczaniem Towaru zamówionego przez Klienta między Sklepem, a miejscem wyznaczonym przez Klienta.
 7. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać w Sklepie zakupu Towaru.
 8. Zamówienie – to oświadczenie woli Klienta zmierzającego do wydania dyspozycji zakupu Towarów, złożone w Sklepie przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.
 2. Sklep Internetowy No_Sugar, dostępny pod adresem internetowym http://nosugar-clothing.com prowadzony jest przez firmę Play Salwador Kowenicki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 190, NIP 7271019363, REGON 471184908.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub ich zapomnienia.

 

II. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją przez Klienta treści Regulaminu.
 3. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnianie przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.
 4. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia oraz może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu Internetowego.
 5. Skuteczne dokonanie zamówienia jest możliwe jedynie, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacje o dostępności znajdują się na stronie internetowej odnoszącej się do konkretnego Towaru. W przypadku braku możliwości zamówienia Towaru, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość – według własnego wyboru – zmiany zamówienia w całości lub w części albo rezygnacji z zamówienia. Klient otrzyma o tym informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e-mail. W przypadku anulowania zamówienia, dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Towar, który nie został dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia poinformowania Klienta o anulowaniu zamówienia.

 

III. REJESTRACJA I WARUNKI DOKONYWANIA ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest po wypełnieniu w sposób prawidłowy Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, a także zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Sklepu.
 2. Rejestracja w Sklepie jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła.
 3. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 4. Aktualizacja danych podanych przy rejestracji jest możliwa po zalogowaniu do Panelu Klienta przy wykorzystaniu ustalonego wcześniej loginu i hasła. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Klient.
 5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki kurierskie wysyłane są we wszystkie dni powszednie.

 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie Zamówienia na stronie Sklepu jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 2. Czas realizacji Zamówienia (7 dni) liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem lub kartą.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego. 
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, w przypadku gdy Formularz Zamówienia został wypełniony nieprawidłowo, zaś weryfikacja telefoniczna nie była możliwa oraz gdy Zamówienie zostało złożone z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 6. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży to jest paragonem fiskalnym lub wystawioną na życzenie Klienta fakturą VAT, pod warunkiem prawidłowego uzupełnienia danych wymaganych przy składaniu Zamówienia.
 7. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie jest przechowywana przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów. Każdy Klient po zalogowaniu ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w tym okresie ze Sprzedawcą.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty w wysokości Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.

 

V. ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Należności za Towar mogą być regulowane przez Klienta przelewem na rachunek bankowy lub online za pomocą karty bankowej, przelewu bankowego lub szybkim przelewem za pośrednictwem Przelewy24.
 2. Na stronie Sklepu akceptowane są karty: Vista i MasterCard – wydane w państwach europejskich. Podczas finalizacji procesu zamówienia, Klient wpisuje numer swojej karty bankowej, jej termin ważności oraz 3-cyfrowy kod bezpieczeństwa podany na odwrocie karty bankowej.
 3. W celu dokonania płatności przelewem bankowym, Klient wybiera swój bank z dostępnej następującej listy: mBank, BGZ (Integrum), Alior Bank, Deutsche Bank, Bank BPH, Konto Inteligo, Bank Millennium, Volkswagen Bank, Toyota Bank, Kredyt Bank, Bank PKO BP, MultiBank, Bank Nordea, Polbank, Invest Bank, Bank Zachodni WBK, Bank Ochrony Środowiska, FM Bank, IdeaBank, SGB, ING Bank Slaski, Citi Handlowy, Meritum Bank, SKOK, Bank Pocztowy, Credit Agricole, EuroBank, Alior Sync, BRE, GetBank, Bank PEKAO S.A., Raiffeisen Polbank, GetIn Bank, BNP Paribas, DnB Nord.
 4. Po automatycznym przekierowaniu na stronę banku, Klient podaje swój login i hasło w celu identyfikacji.
 5. Wniosek o dokonanie przelewu jest wypełniany ręcznie lub automatycznie przez Klienta. W przypadku automatycznego uzupełnienia wniosku, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości informacji zawartych we wniosku o przelew i jego akceptacji. Po zatwierdzeniu wskazanych czynności Klient otrzymuje od swojego banku kod aktywacyjny, który musi wpisać na stronie.
 6. Po dokonaniu płatności online (szybki przelew, płatność kartą), Klient otrzyma potwierdzenie zapłaty i zostanie przekierowany na stronę Sklepu No_Sugar.
 7. W przypadku płatności przelewem bankowym realizowanym bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia.
 8. Rachunek bankowy do realizacji płatności za złożone Zamówienia:

Alior Bank SA: 08 2490 0005 0000 4500 7200 9930

 

VI. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy zamówionego Towaru w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana w ciągu 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą.
 3. Koszt dostarczenia Towaru o wartości powyżej 500 zł brutto na terenie Polski pokrywa Sprzedawca. Koszt wysyłki zamówienia o wartości poniżej 500 zł brutto pokrywa Kupujący i wynosi on 30,00 zł brutto.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikających z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.
 5. Wszystkie przesyłki są kontrolowane i pakowane przez Sprzedawcę. Jeżeli do Klienta dotrze przesyłka z uszkodzonym opakowaniem, co może wskazywać na ingerencję osób trzecich, Klient powinien odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

 

VII. WYMIANA I ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) („Ustawa”) Klientowi, który jest konsumentem przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki prawo odstąpienia od umowy sprzedaży bez konieczności uzasadniania odstąpienia lub wymiany Towaru na inny.
 2. Klient w celu odstąpienia od umowy sprzedaży, składa oświadczenie, w którym jednoznacznie wyraża chęć odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Towarów wyprodukowanych według specyfikacji Klienta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, wykonane lub będące przedmiotem poprawek krawieckich według wskazówek Klienta.
 4. Nie są możliwe zwroty Towarów noszonych, niekompletnych, zniszczonych, uszkodzonych lub pobrudzonych przez Klienta.
 5. Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa oraz należy je interpretować każdorazowo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Odstąpienie przez Klienta od umowy sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, powoduje obowiązek zarówno po stronie Sprzedawcy jak i Klienta do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. W przypadku wymiany Towaru na inny, uiszczona zapłata za Towar w wysokości Ceny zostanie zaliczona na poczet Ceny nowo zamówionego Towaru, ewentualna różnica w Cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez Klienta lub zwrócona przez Sprzedawcę na konto Klienta.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Klient ponosi koszty odesłania Towaru Sprzedawcy.

 

VIII. REKLAMACJA TOWARU

 1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i oryginalne, w związku z czym Sprzedający odpowiada za ich  jakość na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Towary kupione na Stronie Internetowej Sprzedającego mogą być reklamowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu 2 lat od wydania Towaru Klient stwierdzi jego wadę stanowiącą o niezgodności Towaru z umową.
 3. Klient w przypadku wskazanych w pkt. 2 może domagać się w pierwszej kolejności usunięcia wady lub wymiany Towaru na wolny od wad – w rozsądnym terminie, na koszt Sprzedającego, zaś dopiero w przypadku kiedy usunięcie wady lub wymiana produktu nie są możliwe lub wiążą się z nadmiernymi kosztami dla Sprzedającego, Klient może domagać się całkowitego lub częściowego zwrotu zakupionego Towaru.
 4. Wszelkie roszczenia należy przesyłać drogą mailową (office@nosugar-clothing.com) lub pocztową na adres siedziby Sprzedającego (No_Sugar, ul. Łąkowa 7b, lok. 11, 90-562 Łódź) odsyłając każdorazowo załączony do zamówienia Formularz Zwrotu.
 5. Sprzedający rozpatrzy reklamację Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. Sprzedający przesyła Kupującemu niezwłocznie ewentualne informacje o brakach w zgłoszeniu informacyjnym i przesyła Kupującemu informacje w jaki sposób je uzupełnić.
 6. W przypadku, gdy Sprzedający nie uwzględni reklamacji, Towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
 7. Kupującemu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską –  https://webgate.ec.europa.eu.

No_Sugar
ul. Łąkowa 7b, lok. 11
90-562 Łódź
Biura Obsługi Klienta: office@nosugar-clothing.com / +48 533 105 633

 

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAJĄCEGO

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego lub Formularza Zamówienia.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie siły wyższej oraz za niedogodności lub szkody wynikające z użytkowania sieci telefonicznej lub internetowej, zwłaszcza za przerwy w dostawie usług operatorów.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych odpowiednio w Formularzu Rejestracji albo w Formularzu Zamówienia oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania oraz brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwią wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
 2. Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym na podany przez niego adres e-mail lub nr telefonu. Wyrażenie zgody obejmuje również możliwość korzystania z automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr.171 poz. 1800 z późn.zm.) i nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 3. Klientowi ma prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz do ich aktualizacji, a także żądania ich usunięcia.
 4. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się w zakładce Polityka Prywatności.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, zaś jego zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem go na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Sklepu Internetowego.
 3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i wchodzi w życie z dniem 25.06.2018 r.