Polityka prywatności/pliki cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Użytkowniku! Prowadzenie przez nas serwisu www.nosugar-clothing.com oraz realizacja składanych przez Ciebie zamówień powoduje konieczność przetwarzania Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że przetwarzanie Twoich danych odbywa się wyłącznie w celu zrealizowania Twoich zakupów oraz w celu umożliwienia nam informowania Cię o naszej ofercie i dopasowania jej do Twoich potrzeb. No_Sugar dochowuje wszelkiej staranności celem należytego zabezpieczenia Twoich danych oraz minimalizacji zakresu ich przetwarzania. Poniżej znajduje się informacja, która pozwoli Ci zrozumieć zarówno cel przetwarzania danych jak i prawa przysługujące Ci w związku z podejmowanymi czynnościami przetwarzania.

 

I. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klientów jest firma Play Salwador Kowenicki, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 190, NIP 7271019363 (zwana dalej „Administratorem”), działająca zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Z Administratorem możesz skontaktować się korzystając z poniższych kanałów komunikacji:

 • pocztą pod adresem: No_Sugar, ul. Łąkowa 7b, lok. 11, 90-562 Łódź
 • pocztą elektroniczną: office@nosugar-clothing.com
 • telefonicznie:  +48 533 105 633

 

II. CZEGO DOTYCZY PRZETWARZANIE DANYCH?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio.

Przetwarzanie danych oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie  danych wykonywanych przede wszystkim w systemie informatycznym.

 

III. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator przetwarza Twoje dane w celu należytego prowadzenia udostępnionego Ci do korzystania serwisu www.nosugar-clothing.com. Przetwarzania danych wymaga w szczególności udostępnienie takich funkcjonalności serwisu jak:

 1.  zarejestrowanie i korzystanie z Panelu Użytkownika,
 2.  zawarcie i realizacja umowy,
 3.  optymalizowanie procesu podejmowanych przez użytkowników czynności, w szczególności poprzez usprawnienie i ułatwienie procesu zakupu, dostawy, reklamacji   czy zwrotu zakupionych towarów,
 4.  budowanie oferty dopasowanej do potrzeb użytkowników,
 5.  informowanie użytkowników o nowych produktach i obniżkach cenowych w ofercie No_Sugar.

Przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji konta użytkownika oraz zawarcia i realizacji umowy sprzedaży następuje na podstawie dobrowolnej zgody użytkownika, która stanowi jednak element niezbędny do realizacji zawartych umów.

Dane o aktywności użytkowników przetwarzane w celach statystycznych oraz optymalizowania procesu zakupów Administrator przetwarza na podstawie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na budowaniu optymalnego i bezpiecznego procesu sprzedaży.

Informacja o produktach oraz obniżkach cenowych (newsletter) kierowana jest wyłącznie w stosunku do użytkowników, którzy wyrazili dobrowolną, fakultatywną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Dane przetwarzane są wyłącznie przez okres wyrażenia zgody.

 

IV. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przechowywania Twoich danych uzależniony jest od celu w jakim zostały zebrane.

Dane osobowe zebrane w celu utworzenia Konta Użytkownika przechowujemy do czasu usunięcia Konta. Usunięcie konta może nastąpić zarówno na Twoje żądanie jak również w przypadku gdy wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych czy też zażądasz ich usunięcia.

Dane osobowe przetwarzane dla celów realizacji umowy przetwarzane są przez okres konieczny do zabezpieczenia interesów Administratora z tytułu zrealizowanej umowy sprzedaży oraz przez okres wymagany powszechnymi przepisami prawa (np. w zakresie zachowania dokumentacji rachunkowej).

Pamiętaj, że przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na legalność dokonanych uprzednio na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy czynności przetwarzania. Dlatego też wycofanie przez Ciebie zgody nie zawsze spowoduje całkowite zaprzestanie przetwarzania. W takiej sytuacji w naszych systemach pozostaną bowiem informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Ci roszczeniami (np. z tytułu rękojmi) a także w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa (np. dotyczącymi dokumentacji rachunkowej).

 

V. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PODEJMOWANYMI CZYNNOŚCIAMI PRZETWARZANIA?

W związku z podejmowanymi przez nas czynnościami przetwarzania przysługuje Ci prawo do:

 1.  dostępu do Twoich danych oraz ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania jak również prawa ich przekazania
 2.  wycofania w każdej chwili uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie. Zakres cofnięcia zgody na przetwarzanie danych zależy wyłącznie od użytkownika. W przypadku wycofania wszelkich uprzednio wykonanych zgód dane użytkownika wraz z posiadanym przez niego kontem zostaną usunięte. Administrator będzie jednak przetwarzał dane o zrealizowanych dotychczas transakcjach w zakresie wymaganym przez prawo.
 3.  skierowania w dowolnym momencie żądania usunięcia danych. Żądanie usunięcia danych powoduje skasowanie przetwarzanych przez Administratora wszelkich   danych użytkownika, chyba że obowiązek ich przetwarzania determinują obowiązujące przepisy prawa lub uzasadniony interes administratora (np. obowiązek rachunkowy lub zabezpieczenie interesów Administratora)
 4.  zgłoszenia sprzeciwu wobec podejmowanych czynności przetwarzania danych. Pamiętaj, że sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie twojego konta Użytkownika w Serwisie a twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 5.  żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W takiej sytuacji skontaktujemy się z tobą w celu wyjaśnienia konsekwencji wynikających konieczności ograniczenia danych oraz ograniczymy przetwarzanie w granicach twojego żądania. Zgłoszone żądanie pozostaje jednak bez wpływu na dotychczas dokonane czynności.
 6.  wniesienia w dowolnym momencie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na zachodzące czynności przetwarzania.

Niezależnie od powyższego możesz również żądać od nas wskazania informacji o zakresie przetwarzanych danych, odbiorcach danych, źródle ich uzyskania jak również informacji jak długo przetwarzane są dane.

 

VI. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Administrator przekazuje dane użytkownika jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone prawnie. Przekazanie danych następuje na rzecz podmiotów współpracujących z Administratorem do których zaliczyć należy w szczególności:

 1.  podwykonawców wspierających nas w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klientów,
 2.  agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych;
 3.  podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
 4.  podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 5.  agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

Wymienione wyżej kategorie podmiotów mogą przetwarzać dane użytkowników wyłącznie na nasze zlecenie oraz wyłącznie na określonych przez nas warunkach. Jeżeli pracują oni dla nas jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi.

 

VII. NEWSLETTER

Zapis do newslettera następuje po podaniu i zweryfikowaniu przez użytkownika swojego adresu e-mail oraz wyrażeniu przez niego zgody na jego otrzymywanie i przetwarzanie danych osobowych.

Zapis do newslettera jest możliwy bez konieczności zakładania konta klienta w sklepie. Użytkownik może w każdym momencie, bez podania przyczyny zrezygnować z otrzymywania newslettera. W celu anulowania zgody na otrzymywanie newslettera należy „kliknąć” w link rezygnacji dołączany każdorazowo do wysyłanych wiadomości lub przesłać rezygnację z otrzymywania newslettera na adres e-mail: office@nosugar-clothing.com

 

VIII. REKLAMA BANEROWA

Gromadzenie przez Sprzedającego dane osobowe będą wykorzystywane w celu wyświetlania reklamy banerowej (reklama pojawiająca się w formie baneru na stronach innych podmiotów) przy wykorzystywaniu ciasteczek (plików cookies) lub pikseli. Reklamy tego typu dotyczą w szczególności produktów przeglądanych na stronach Sklepu No_Sugar, tak aby dostosować atrakcyjne oferty do potrzeb Klienta. Do reklam banerowych wykorzystywane są tylko dane pseudoanimizowane (tzn. że dane takie, jak np. imię i nazwisko są zastępowane liczbą, tak aby nie można było przypisać ich do konkretnej osoby).

 

CIASTECZKA (PLIKI COOKIES)

Warunkiem korzystania z pełnej wersji Sklepu Internetowego Sprzedającego (No_Sugar) jest akceptacja plików cookies. Blokada przez użytkownika stosowania plików cookies spowoduje ograniczenie w dostępie do funkcji Sklepu. Stosowane przez Sprzedającego pliki cookies są w większości usuwane z komputera użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (służą one m.in. do umożliwienia dostępu do koszyka na stronach Sklepu).

Wybrane pliki cookies mogą być przechowywane na twardym dysku użytkownika od 1 miesiąca do 10 lat w celu automatycznego rozpoznania użytkownika, jego ustawień oraz zapisanych informacji. Przez stosowanie tego rodzaju ciasteczek Sprzedający chce przesyłać najkorzystniejsze oferty dla Klientów, dostosowane do ich preferencji oraz zapewnić Klientom ułatwienia poruszania się użytkowników po serwisie.

 

I. ANALIZA INTERNETOWA

Google Analytics

Sprzedający korzysta z internetowego narzędzia Google Analytics (Google Inc.) – do analityki statystyk serwisu nosugar_clothing.com, dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony nosugar-clothing.com.

Użytkownicy serwisu nosugar_clothing.com mogą uniknąć przesyłania danych do firmy Google dotyczących zachowań na stronie, instalując wtyczkę internetową znajdującą się pod adresem: http://tools.google.com

Retargeting i gromadzenie danych przez podmioty trzecie dla celów reklamy banerowej

Stosując reklamę banerową korzystamy z usług podmiotów trzecich, stosujących na naszej stronie ciasteczka (pliki cookies), są to:

 

II. KONTROLA, DOSTĘP DO TREŚCI ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN W DANYCH OSOBOWYCH

Każdy użytkownik serwisu nosugar_clothing.com ma prawo weryfikowania swoich danych osobowych, a także ich poprawiania poprzez zgłaszanie zmian oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

 

III. BEZPIECZEŃSTWO UDOSTĘPNIANYCH DANYCH

Dane osobowe i komunikacja między komputerem Klienta (potencjalnego Klienta – użytkownika serwisu nosugar_clothing.com), a serwerem Administratora jest zaszyfrowane za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer).